Til toppen

Alle våre kundeavtaler baserer seg på våre generelle salgs- og leveringsbetingelser.

SALGS-/LEVERINGSBETINGELSER

Lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven) gjelder så langt disse salgs- og leveringsbetingelser eller partenes avtale ikke fastsetter avvikende bestemmelser.

1. TILBUD

Tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Avtaler som avviker fra tilbudet er først bindende etter skriftlig bekreftelse fra Maske AS.

2. PRIS - OG RABATTBETINGELSER

Dersom Maske AS’s kostnader i forbindelse med oppfyllelsen av avtalen øker som følge av høyere forsikringer, toll, avgifter, valutakursendringer eller andre forhold som vi ikke er herre over, forbeholder Maske AS seg retten til å regulere prisene tilsvarende uten forvarsel.

3. KVANTUM

Leveranser skjer i hele emballasjestørrelser. Ikke lagerførte varer (skaffe- og bestillingsvarer) selges kun i hele emballasjestørrelser. Restordrer under kr 250.- blir strøket.

4. LEVERINGSTID

Leveringstid er alltid i forhold til Maske AS’s sitt distribusjonssystem. Alle kundenummer er forbundet med faste ruteavganger. Leveranser utover Maske AS sine faste oppsatte kjøreruter avtales i hvert enkelt tilfelle. Ved høytider, arrangementer eller andre lignende forhold som innebærer omlegging av ruter/dager kan avvik på leveringsdag/tidspunkt oppstå uten forvarsel.

5. FORSENDELSE/TRANSPORT

Oppgitte priser i.h.t. prislister eks. mva. Maske AS påtar seg forsendelse/transport mot at frakt betales av mottaker. Minste tilleggs frakt er kr 250.- eks. mva.

6. TRANSPORTSKADE - MANKO

Ved varemottak må kunden selv påse at vareemballasjen ikke er beskadiget og at antall leverte kolli er i overensstemmelse med pakkseddel/fraktbrevets pålydende. Varemottaker må anføre skade på pakkseddel / fraktbrev før kvittering for mottagelse. I motsatt fall vil Maske AS fraskrive seg ansvar for skade.

7. BETALING OG FAKTURERING

Maske AS sine generelle betalingsbetingelser er netto pr 15 dager. Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente med den til enhver tid gjeldene sats. Ved mislighold tillegges kompensasjon for inndrivelseskostnader ihht forsinkelsesrenteloven §3a. Faktura dateres den dagen varen sendes fra lager eller er klar for henting på Maske AS sitt lager. De generelle betalingsbetingelser kan fravikes i ethvert tilfelle hvor Maske AS ikke betrakter kunden som kredittverdig.

Kunden kan ikke påregne kredittnota med ny fakturautstedelse dersom forespørselen om dette skyldes kunden eller forhold på kundens side.

8. SALGSPANT

Maske AS forbeholder seg salgspant i leverte varer inntil disse er betalt kfr. pantelovens § 3-14 t.o.m. § 3-22.

9. VARENS ANVENDELSE

Kjøper skal gjøre seg kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i denne forbindelse, jfr. kjøpers undersøkelsesplikt i pkt. 11. og de reklamasjonsfrister som er fastsatt.

10. ANSVAR

Maske AS’s ansvar for eventuelle forsinkelser er beløpsmessig begrenset til 15% av de forsinkede varers verdi. Maske AS’s ansvar for eventuelle mangler er begrenset til omlevering eller erstatning av de mangelfulle varers fakturaverdi. Maske AS er ikke ansvarlig for følgeskader eller indirekte tap.

11. KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT - REKLAMASJON  RETUR

Etter levering skal kjøperen undersøke varen(e) slik god skikk tilsier.

Alle reklamasjoner relatert til risikoens overgang (leveringen) må fremsettes omgående, og senest innen 8 dager etter mottatt vare. All vareretur skal forhåndsgodkjennes og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av Maske AS (feilvarer, feilleveringer eller ved kvalitetsreklamasjoner) gir grunnlag for retur og retur frakt betales av Maske AS. Returer utenom disse tilfeller må derfor avtales særskilt og kunde betaler retur frakt. Skaffe og bestillingsvarer taes ikke i retur.

12. FORCE MAJEURE

Force majeure foreligger når Maske AS levering hindres av omstendigheter utenfor Maske AS kontroll, så som streik, lockout, brann, indre uroligheter eller andre forhold som forhindrer levering av varene på vanlig måte. Maske AS skal snarest mulig varsle kjøperen om dette samt hvilke omstendigheter som foreligger, når hindringen er inntrådt og om hindringens opphør.

13. TVISTEMÅL

Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan enes om, skal avgjøres i henhold til norsk lov. Rett Verneting avtales å være Sør-Trøndelag tingsrett.

 

Offentlige listepriser