Til toppen

Miljøsmart sortiment

På våre hjemmesider vil du til enhver tid finne oppdatert miljøinformasjon og -merkinger. Vi setter strenge miljøkrav til våre leverandører og dokumenterer dette i leverandøravtalene. Produktene vi selger skal tilfredsstille de krav som regelverket og kundene stiller. Leverandørene skal kunne redegjøre for både egen og produsentenes miljøprofil.

I vår nettbutikk tilbyr vi et miljøsmart sortiment som kun inneholder miljømerkede produkter. Sortimentet er delt opp i tilsvarende kategorier og underkategorier som vårt totalsortiment slik at det skal være enkelt og gjenkjennbart å navigere seg rundt. I miljøsmart sortimentet kan dere filtrere på miljømerker slik at dere eksempelvis kun ser produkter med miljømerket EU Blomsten. Ved å kun benytte miljøsmart sortimentet vil dere være helt sikre på at produktene dere bestiller er miljøvennlige.

Les mer om vårt miljøengasjement:

Plastguide: Hvordan håndtere ulike typer plast?

Hva er miljømerker type 1?

Miljømerker type 1 dokumenterer at et produkt eller en tjeneste oppfyller spesifikke miljøkrav utformet av den respektive merkeordning. Det vil si at de både ser på råvarer, produksjon, emballasje, hvordan produktene brukes, hvordan de kan resirkuleres, gjenbrukes og håndteres som avfall. Samtidig tar merkene høyde for de spesielle miljøproblemene som kan oppstå innen en produktgruppe når det gjelder klima, kjemikalier, ansvarlig bruk av ressurser og bevaring av naturmangfold.

Miljøkravene fra merke til merke er ikke identiske. Men likt for alle miljømerker som kvalifiserer til type 1 er at de utvikles iht. standarden ISO 14024. Dette innebærer blant annet at:

 • Merkene er frivillige
 • Miljøkravene utvikles i åpenhet og ligger tilgjengelig for alle
 • Miljøkravene er basert på vurderinger av livssyklus og dekker mange ulike faktorer samtidig
 • Miljøkravene skjerpes jevnlig
 • Kostnadene ved sertifisering skal være kjente
 • Merkene sertifiseres av uavhengig tredjepart

 

De mest kjente miljømerkene du vil finne i vårt sortiment er:


Svanemerket: er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet for å gi forbrukere og innkjøpere troverdig og helhetlig informasjon. Svanemerket garanterer at produktet er blant de minst miljøbelastende innenfor den aktuelle produktgruppen, og står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og et samfunn fritt for miljøgifter. Svanemerket vurderer hele produktets livssyklus– det betyr at kravene vurderer alle relevante miljøproblemer som kan oppstå ved uttak av råvare, under produksjon, under bruk og til produktet ender som avfall eller som del av nye kretsløp. Kravene skjerpes hvert tredje til femte år.


EU Ecolabel: EU-Ecolabel (Blomsten) er det offisielle europeiske miljømerket, og er et tilsvarende miljømerke til Svanemerket. Blomsten er et tilsvarende type 1-merke som Svanen, men miljøkravene er ikke identiske. Produsentene må også her dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav gjennom produktets livssyklus: fra råvareuttak, via produksjon, distribusjon og avhending. Avfallsreduksjon, klimafotavtrykk, lang produktlevetid, reparerbarhet og resirkulerbarhet vektlegges.


FSC: Forest Stewardship Council. Det er et internasjonalt sertifiseringssystem for mer bærekraftig skogbruk, og beskjeftiger seg derfor bare med råvarene som brukes i tre- og papirprodukter.


Der Blaue Engel: Blå Engel er det offisielle tyske miljømerket og var verdens første type 1 miljømerke for produkter og tjenester. Merket ble opprettet i 1978, med mål om å tilrettelegge for miljøvennlige valg blant forbrukerne.

Produkter tildelt Blå Engel skal forårsak mindre skade på miljøet og samtidig beskyte folks helse gjennom:

 • Ressursbesparende produksjon
 • Bruk av bærekraftig produserte råvarer
 • Unngåelse av farlige stoffer for miljøet og folks helse, eller begrense dem til et minimum
 • Holdbarhet og enkel å reparere
 • Design for sirkularitet
 • Reduserte utslipp til jord, vann og luft

 


Fairtrade: Verdens mest kjente merkeordning for rettferdig handel. Sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser for bønder og arbeidere i utviklingsland.